Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, tarafından desteklenir.

Ağ, “bizden bir şey olmaz”, “icat çıkarma şimdi”, “bu yollardan geçtik”, “zaten bildiğim şeyler” gibi kalıpların kırılabileceğine ve değişimin, öğretmenler adına değil öğretmenlerle birlikte başladığına inanır. Farklı disiplinlerle etkileşimden beslenerek, eğitime dokunan paydaş kişi ve kurumlarla iş birliği geliştirerek ve hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyerek, öğretmenlerin ve Ağ’ın bir parçası olan herkesin bir arada ürettiği bir öğrenme topluluğu oluşturur.

 

Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Güçlenmesi Neden Önemli?

Biliniyor ki öğretmenler, eğitimin niteliği ile öğrencinin başarısı ve mutluluğu üzerinde en belirleyici role sahip olan aktörlerdir. Dolayısıyla, çocuğun ve toplumun gelişimi için öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlenmesi hayati öneme sahiptir. Bu rolün eğitim için öneminin farkında olarak, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), ATÖLYE ile işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Eylül 2014 - Nisan 2015 arasında “Öğretmen Araştırması”nı yürüttü. Öğretmen politikalarındaki mevcut durum ve zorluklarını ortaya koyan araştırmanın sonuçları şunları gösteriyordu:

 

 • Öğretmenler kendilerini farklı açılardan güçsüz hissediyor,
 • Mesleki gelişimleri için sunulan kaynakları yetersiz buluyor,
 • Kişisel gelişim ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini düşünüyor,
 • Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitirmesinden rahatsızlık duruyor,
 • Otonomi eksikliği duyuyor,
 • Meslektaşları ile iletişim kuramamaktan ve birbirlerinden geri bildirim alamamaktan şikayet ediyor.

 

Öğretmen Ağı’nın çerçevesini oluşturan “Değişim Teorisi”, tam da bu verilerden yola çıktı ve “Öğretmen olan bireyi nasıl güçlendirebiliriz?” sorusuna cevaben geliştirildi. Değişim Teorisi’ne göre güçlenme; öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren bir etkileşim ortamında desteklenmesi ile mümkündü. Bir ağ olma fikri böylece ortaya çıktı.

 

Nasıl Bir Ağ Olduk?

Öğretmen Ağı’nın temelleri, 2016 - 2017 yılları arasında gerçekleşen pilot sürecinde atıldı. 11 farklı şehirden toplam 47 öğretmen, 6 destekçi vakıf ve farklı disiplinlerden eğitimin niteliğinin artmasını dert edinen paydaşlarla birlikte, Öğretmen Ağı’nın araç, süreç ve yöntemleri geliştirildi. Geliştirilen Ağ modeli, 2018 Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlandı.

timeline-04.png

Ağ, öğretmenlerin kendi ilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanmaları için olanaklar yaratır ve farklı disiplinlerden beslenmeleri için onlara araç ve yöntemler sunar. Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak, öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaçlarına, yenilikçi yöntemlerle çözüm geliştirir. Ağın sürdürülebilirliğini sağlamak için, dijital ve fiziksel altyapıyı oluşturur ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan kaynakları birbirleriyle buluşturur.

 

 

Ağ çalışmaları, Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modülleri olmak üzere iki ana koldan ilerler. 

Fiziksel Etkileşim Araçları

Öğretmenlerin kendi ilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanmaları için olanak yaratan ve farklı disiplinlerden beslenmeleri için onlara araç ve yöntemler sunan Fiziksel Etkileşim Araçları, çeşitli Konuşmalar ve Atölyelerden oluşur.

 

Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşur. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmalar; “Karşılaşmalar”, “SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları” ve “Deneyim Paylaşımları” olmak üzere 3 araçtan oluşur:

Karşılaşmalar

Öğretmenlerin ya da farklı disiplinlerden kişilerin konuşma yaptığı, ilham verici, ufuk açıcı ve katılımcılarla soru-cevap bölümü barındıran etkinliklerdir.

 

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları

Eğitim alanına katkısı olacak akademik çalışmaların çıktılarının, sonuçlarının paylaşıldığı, herkesin katılımına açık konuşmalardır.

 

Deneyim Paylaşımları

Öğretmenlerin, ortak bir tema etrafında duygu ve düşüncelerini, görüş ve deneyimlerini, gözlemlerini ve sınıf içi pratiklerini paylaştıkları ve birbirlerini dinledikleri paylaşım çemberleridir.

 

Atölyeler

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.  Öğretmen Ağı Atölyeleri “Öğretmenden Öğretmene”, “1 Öğretmen 1 Disiplin” ve “Vaka Çalışması” olmak üzere 3 araçtan oluşur:

 

Öğretmenden Öğretmene

Öğretmenlerin, ilgi ve/veya uzmanlık alanlarından yola çıkarak geliştirdikleri, bireysel ve mesleki becerilerini diğer öğretmenlerle paylaşabilecekleri, kendi iyi örnek uygulamalarını başka öğretmenlerin de kullanımına açacakları atölyelerdir.

 

1 Öğretmen 1 Disiplin

Öğretmenlerin farklı disiplinlerden kişilerle bir araya gelerek geliştirdiği disiplinlerarası atölyelerdir. Bu atölyelerde, farklı disiplin tanıtımı, eğitimle nasıl bir bağı olduğu ve mümkünse disiplinden alınan ilhamla geliştirilmiş bir çözüm önerisi paylaşılır.

 

Vaka Çalışması

Öğretmenlerin, eğitimle ilintili gerek kendi sundukları sorunlar gerek örnek vakalar üzerine tartıştıkları ve bu sorunlara çözüm önerileri gelişmeye çalıştıkları bir etkinliktir.

 

Hibrit Öğrenme Modülleri

Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaç duyduğu uygulamalara yönelik destek sağlayan Hibrit Öğrenme Modülleri, “Düşünme Becerileri” ve “Yaratıcı Problem Çözme” Programlarından oluşur.

 

Düşünme Becerileri Programı

Düşünme Becerileri Programı, öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Program, Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri olmak üzere 2 ayrı atölye serisinden oluşur. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerini geliştirmelerine destek olmayı hedefler. Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılır.

 

Yaratıcı Problem Çözme Programı

Yaratıcı Problem Çözme Programı, öğretmenlerin, ortak bir tema etrafında her gün karşılaştıkları sorunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmaları ve Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanarak sorunlarına yaratıcı çözümler geliştirmeleri için onlara bir araç sunar. 4 hafta süren programda öğretmenler, gruplar halinde çalışarak, belirledikleri sorunun muhataplarıyla görüşmeler yaparak, farklı bir bakış açısı geliştirip, önerdikleri çözümleri kesin çözüm kabul etmeden önce test eder ve prototipler. Yaratıcı Problem Çözme Programı’nın konusu, Ağ içindeki öğretmenlere yapılan çağrı sonucunda belirlenir.

Fiziksel Etkileşim Araçları ve Hibrit Öğrenme Modülleri aracılığıyla derinlemesine tanışma, Öğretmen Ağı’nda birlikte paylaşmaya ve üretmeye başlamanın ilk adımıdır. Ağ gelişiminde tanışma, farklı katmanlarını gözeterek düzenlenir. Böylece yeni katılımcılar, daha önce Öğretmen Ağı çalışmalarına dahil olmuş ve deneyim kazanmış kişilerle bir araya gelir. Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modüllerinde kurulan etkileşim ortamı, katılanların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar.

 

Değişim Elçisi Olmak

Ağ çalışmalarına gönüllü olarak dahil olmanın yanı sıra, Öğretmen Ağı’nda geliştirilen araçları uygulamak ve çevresiyle paylaşmak için inisiyatif alan ve harekete geçen öğretmenler, kısaca “Değişim Elçileri” olarak anılır. Değişim Elçileri:

 • Kişisel ve mesleki gelişimleri için Öğretmen Ağı kaynaklarını ve dijital platformunu kullanır.
 • Öğretmen Ağı kültürünü ve değerlerini benimser ve yaygınlaştırır.
 • Eğitimin niteliğinin artmasına katkı sağlayacak kişi ve/veya kurumlarla işbirliği içinde çalışır.
 • Öğretmen Ağı’nda sunulan araçları, geliştirir ve yaygınlaştırır.  
 • Öğretmen Ağı karar alma süreçlerine dahil olur; Ağ’ın oluşumuna ve gelişmesine katkı sağlar.

Değişim Elçileri’nin içerik, uzmanlık, iletişim ve organizasyon desteği ise, Kolaylaştırıcı Ekip ile sağlanır.

Branş ya da deneyim fark etmeksizin, tüm öğretmenler ‘Değişim Elçisi’ olabilir. Bunun için öğretmenlerin, periyodik olarak düzenlenen oryantasyonlara katılması ve Ağ çalışmalarını yaygınlaştıracak somut çalışma önerisi geliştirmesi gerekmektedir.

 

Birlikte Yapabiliriz

Değişim Teorisi’nin işaret ettiği bir ağ olma fikri hayat buldukça, öğretmenler kendi potansiyelinin farkına varıyor; motivasyonlarını çözüme ve sınıf içi başarı hikayelerine dönüştürüyor. Her geçen gün daha fazla öğretmen “kabilesini bulduğunu”, “artık öğretmenler odasında yalnız olmadıklarını”, “hiç bu kadar değerli hissetmediklerini” ifade ediyor. Öğretmenlerin “yapabilirim hissi”nin güçlenmesi ve değişim için harekete geçmelerini desteklemek üzere, Ağ çalışmalarına büyük bir heyecanla devam ediyor.

 

 


Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. OK