Öğretmen Ağı Araçları

Ağ çalışmaları, Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modülleri olmak üzere iki ana koldan ilerler. 

Fiziksel Etkileşim Araçları

Öğretmenlerin kendi ilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanmaları için olanak yaratan ve farklı disiplinlerden beslenmeleri için onlara araç ve yöntemler sunan Fiziksel Etkileşim Araçları, çeşitli Konuşmalar ve Atölyelerden oluşur.

 

Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşur. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmalar; “Karşılaşmalar”, “SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları” ve “Deneyim Paylaşımları” olmak üzere 3 araçtan oluşur:

 

Karşılaşmalar

Öğretmenlerin ya da farklı disiplinlerden kişilerin, ilham veren bir konuşma yaptığı ve katılımcılarla soru-cevap bölümü içeren etkinliklerdir. Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden insanlarla tanıştığı ve birbirinden beslendiği karşılaşmalar etkinliği, eğitime temas eden tüm paydaşların katkısına açıktır.

 

 

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları

Eğitim alanına katkısı olacak akademik çalışmaların çıktılarının, sonuçlarının paylaşıldığı, herkesin katılımına açık konuşmalardır. Şimdiye dek gerçekleştirilen SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları’nı izlemek için tıklayın

 

 

Deneyim Paylaşımı

Öğretmenlerin, ortak bir tema etrafında duygu ve düşüncelerini, görüş ve deneyimlerini, gözlemlerini ve sınıf içi pratiklerini aynı çemberde paylaştıkları etkinliklerdir. Öğretmenler; kendi deneyimlerini ve sorunlarını aktararak birbirlerinin deneyimlerinden beslenir, benzerlik ve farklılıklarından öğrenir, yalnız olmadıklarının farkına varır.

 

 

Atölyeler

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.  Öğretmen Ağı Atölyeleri “Öğretmenden Öğretmene”, “1 Öğretmen 1 Disiplin” ve “Vaka Çalışması” olmak üzere 3 araçtan oluşur:

 

Öğretmenden Öğretmene

Öğretmenlerin, ilgi ve uzmanlık alanlarından, bireysel ve mesleki becerilerinden yola çıkarak geliştirdikleri ve kendi iyi örneklerini meslektaşları ile paylaştıkları atölyelerdir. Geri bildirimlerle birbirlerinden beslenen öğretmenler, meslektaşlarının geliştirdikleri bu uygulamaları sınıflarına ve diğer eğitim ortamlarına taşır.

 

 

1 Öğretmen 1 Disiplin

Bir öğretmen ve farklı disiplinden bir kişinin bir arada geliştirdiği ve disiplinlerarası etkileşimin eğitime nasıl katkı sunabileceğini ortaya koyduğu atölyelerdir. Farklı disiplinden öğrendikleri ile kendi deneyimleri arasında bir bağ kuran öğretmenler, eğitim ortamları için yenilikçi örnek ve çözüm önerisi geliştirmek üzere bu disiplinden beslenir.

 

 

  

Hibrit Öğrenme Modülleri

Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaç duyduğu uygulamalara yönelik destek sağlayan Hibrit Öğrenme Modülleri, “Düşünme Becerileri” ve “Yaratıcı Problem Çözme” Programları ile “Eylem Araştırmacısı Öğretmen”den oluşur.

 

Düşünme Becerileri Programı

Düşünme Becerileri Programı, öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Program, Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri olmak üzere 2 ayrı atölye serisinden oluşur. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerini geliştirmelerine destek olmayı hedefler. Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılır.

 

 

Yaratıcı Problem Çözme Programı

Ortak bir probleme çözüm üretmek üzere Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanılan ve öğretmenlerin grup halinde çalıştıkları atölye serisidir. Öğretmenler, her gün karşılaştıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşır ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmek için yeni bir yöntem öğrenir.

 

 

4 hafta süren programda öğretmenler, gruplar halinde çalışarak, belirledikleri sorunun muhataplarıyla görüşmeler yaparak, farklı bir bakış açısı geliştirip, önerdikleri çözümleri kesin çözüm kabul etmeden önce test eder ve prototipler. Yaratıcı Problem Çözme Programı’nın konusu, Ağ içindeki öğretmenlere yapılan çağrı sonucunda belirlenir.

 

 

Eylem Araştırmacı Öğretmen

Öğretmenlerin kendi deneyimlerini anlamlandırarak kapsayıcı eğitime ilişkin çözümler üretmelerini hedefleyen bir araştırma sürecidir. Etnografik eylem araştırması, deneyim paylaşımı ve yaratıcı dramanın içinde olduğu üç farklı metodolojik yaklaşımı kullanarak öğretmenlerin kendi yaptıkları iş üzerine sistematik olarak düşünmelerini sağlar. Kendi deneyimlerini anlamlandırma yolunda öğretmenlere, kapsayıcı eğitim ve çocuk katılımı konusunda teorik arkaplan bilgisi sunar.

Fiziksel Etkileşim Araçları ve Hibrit Öğrenme Modülleri aracılığıyla derinlemesine tanışma, Öğretmen Ağı’nda birlikte paylaşmaya ve üretmeye başlamanın ilk adımıdır. Ağ gelişiminde tanışma, farklı katmanlarını gözeterek düzenlenir. Böylece yeni katılımcılar, daha önce Öğretmen Ağı çalışmalarına dahil olmuş ve deneyim kazanmış kişilerle bir araya gelir. Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modüllerinde kurulan etkileşim ortamı, katılanların birbirlerinden öğrenmelerine alan açar.

Kendi deneyimlerini anlamlandırma yolunda öğretmenlere, kapsayıcı eğitim ve çocuk katılımı konusunda teorik arkaplan bilgisi sunar. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

1 Çözüm 10 Sınıf

1 Çözüm 10 Sınıf, Ağ çalışmaları kapsamında eğitimin problemlerine yönelik geliştirilen yaratıcı çözüm fikirlerinin, öğretmenler tarafından uygulandığı ve onların geri bildirimleriyle geliştirildiği atölye serisidir. Öğretmenler aracılığıyla sınıftaki etkisi ölçülen çözümlerin eğitim politikalarını bilgilendirmesi ve ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanır.


Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. Daha Fazla BilgiKabul Ediyorum