Öğretmen Ağı Araçları

Öğretmen Ağı, öğretmenlerle birlikte, öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş etkileşim araçları sunar. Bu araçlar, Konuşmalar, Atölyeler, Programlar ve Buluşmalar’dan oluşur.

KONUŞMALAR

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşur. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmalar; “Karşılaşmalar” ve “Deneyim Paylaşımları” olmak üzere 2 araçtan oluşur.

Karşılaşmalar

Öğretmenlerin ya da farklı disiplinlerden kişilerin, ilham veren bir konuşmalar yaptığı ve katılımcılarla soru-cevap bölümü içeren etkinliklerdir. Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden insanlarla tanıştığı ve birbirinden beslendiği karşılaşmalar etkinliği, eğitime temas eden tüm paydaşların katkısına açıktır.

Deneyim Paylaşımı

Öğretmenlerin, ortak bir tema etrafında duygu ve düşüncelerini, görüş ve deneyimlerini, gözlemlerini ve sınıf içi pratiklerini aynı çemberde paylaştıkları etkinliklerdir. Öğretmenler; kendi deneyimlerini ve sorunlarını aktararak birbirlerinin deneyimlerinden beslenir, benzerlik ve farklılıklarından öğrenir, yalnız olmadıklarının farkına varır.

ATÖLYELER

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur. Süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleri ve değerlendirmeleriyle geliştirilir. Öğretmen Ağı Atölyeleri “Öğretmenden Öğretmene” ve “1 Öğretmen 1 Disiplin” araçlarından oluşur.

 Öğretmenden Öğretmene

Öğretmenlerin, ilgi ve uzmanlık alanlarından, bireysel ve mesleki becerilerinden yola çıkarak geliştirdikleri ve kendi iyi örneklerini meslektaşları ile paylaştıkları atölyelerdir. Geri bildirimlerle birbirlerinden beslenen öğretmenler, meslektaşlarının geliştirdikleri bu uygulamaları sınıflarına ve diğer eğitim ortamlarına taşır.

1 Öğretmen 1 Disiplin

Bir öğretmen ve farklı disiplinden bir kişinin bir arada geliştirdiği ve disiplinlerarası etkileşimin eğitime nasıl katkı sunabileceğini ortaya koyduğu atölyelerdir. Farklı disiplinden öğrendikleri ile kendi deneyimleri arasında bir bağ kuran öğretmenler, eğitim ortamları için yenilikçi örnek ve çözüm önerisi geliştirmek üzere bu disiplinden beslenir.

PROGRAMLAR

Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaç duyduğu uygulamalara yönelik destek sağlar. Programlar, etkileşim odağında çeşitli seviyelerdeki metodolojik ve tematik kazanımı hedefler. Ağ içerisindeki diğer atölyeler, konuşmalar ve buluşmalara göre daha uzun süreli bir etkileşim süreci vardır. Programlar, “Düşünme Becerileri”, “Yaratıcı Problem Çözme”, “1 Çözüm 10 Sınıf” ile “Eylem Araştırmacı Öğretmen”den oluşur.

 Düşünme Becerileri Programı

Öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Program, Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri olmak üzere 2 ayrı atölye serisinden oluşur. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerine destek olmayı hedefler. Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılır.

 Yaratıcı Problem Çözme Programı

Ortak bir probleme çözüm üretmek üzere Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanılan ve öğretmenlerin grup halinde çalıştıkları atölye serisidir. Öğretmenler, her gün karşılaştıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşır ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmek için yeni bir yöntem öğrenir. 4 ila 6 hafta süren programda öğretmenler, gruplar halinde çalışarak belirledikleri sorunun muhataplarıyla görüşmeler yaparak, farklı bir bakış açısı geliştirip önerdikleri çözümleri kesin çözüm kabul etmeden önce test eder ve prototipler. Yaratıcı Problem Çözme Programı’nın konusu, Ağ içindeki öğretmenlere yapılan çağrı sonucunda belirlenir.

Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı

Öğretmenlerin kendi deneyimlerini anlamlandırarak kapsayıcı eğitime ilişkin çözümler üretmelerini hedefleyen bir araştırma sürecidir. Etnografik eylem araştırması, deneyim paylaşımı ve yaratıcı dramanın içinde olduğu üç farklı metodolojik yaklaşımı kullanarak öğretmenlerin kendi yaptıkları iş üzerine sistematik olarak düşünmelerini sağlar. Kendi deneyimlerini anlamlandırma yolunda öğretmenlere kapsayıcı eğitim ve çocuk katılımı konusunda teorik arka plan bilgisi sunar. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

1 Çözüm 10 Sınıf Programı

Ağ çalışmaları kapsamında eğitimin problemlerine yönelik geliştirilen yaratıcı çözüm fikirlerinin, öğretmenler tarafından uygulandığı ve geri bildirimleriyle geliştirildiği atölye serisidir. Öğretmenler aracılığıyla sınıftaki etkisi ölçülen çözümlerin eğitim politikalarını bilgilendirmesi ve ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

BULUŞMALAR

Öğretmen Ağı içinde yer alan farklı toplulukların belirli temalar, çalışma alanları, coğrafi yakınlık ve ortak gündemler bağlamında bir araya geldiği, tanıştığı, işbirliği yaptığı, ürettiği ve paylaştığı etkinliklerdir. Buluşmalar, belli bir amaç doğrultusunda, adhokratik bir şekilde düzenlenir. Buluşmaların en büyüğü, her yaz yıl boyu üretilenleri değerlendirmek ve kutlamak, öğretmen ve paydaşlarla bir sonraki seneyi planlamak üzere bir araya gelinen Değişim Elçileri Yaz Buluşmaları’dır.