Degerlerimiz

Öğretmen Ağı’nın çerçevesini oluşturan “Değişim Teorisi”, öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren bir etkileşim ortamının, onların güçlenmesini mümkün kıldığına işaret ediyordu. Bir ağ olma fikrinin ortaya çıktığı ilk günden itibaren, Öğretmen Ağı’nın araç ve süreçleri, öğretmenler adına değil, öğretmenlerle birlikte oluşturuldu. 

Tanışıp birbirimizden beslendikçe, geliştirdiğimiz Ağ araçlarını uygulayarak deneyim elde ettikçe, Öğretmen Ağı çalışmalarına temel oluşturan değerleri öğretmenlerle birlikte belirledik. Bunlar; Ayrımcılık Yasağı, Kapsayıcılık, Eşitlik, Hak Temelli Yaklaşım ve Hakkaniyet.

Ayrımcılık Yasağı

Ayrımcılık, insanlar ve gruplar arasında hiyerarşi ve eşitsizlik doğuran davranışlardır. Öğretmen Ağı için ayrımcılık yasağı, hem bu eşitsizlikleri sorgulamayı hem de kapsayıcı ve hak temelli uygulamalarla eşitsizlikleri azaltıcı eylemlerde bulunmayı içerir. Ağ’ın bir parçası olan herkes, ayrımcılığın çok farklı türlerine dair farkındalığını yükseltmeyi, bu yönde bir davranışa tanık oldukları takdirde ayrımcılığın yasak olduğunu ifade etmeyi bir aradalığın şartı sayar. 

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık, eğitim ortamlarının farklılıkları kapsayacak şekilde düzenlemesini gerektirir. Herkesin öğrenme hızı, algılama düzeyi, yetenekleri, ilgileri ve koşulları birbirinden farklıdır. Eğitimin temel işlevlerinden biri insanın içindeki potansiyeli açığa çıkarmak olduğundan, kapsayıcılık eğitim sürecinin en temel değerlerinden biridir. Ağ, kapsayıcı ortamlar oluşturmak kadar, bu değeri çalışmaları aracılığıyla yaygınlaştırmayı da görev edinir.

Eşitlik

Eşitlik, herkese eşit davranmak değil, herkesin farklı ihtiyaçlarıyla eşit derecede ilgilenmek anlamına gelir. Eşitlik, kapsayıcılık ve hak temelli yaklaşımın olmadığı ortamlar, ayrımcılığı da beraberinde getirir. Öğretmen Ağı’nın tüm çalışmalarını ve iletişim kanallarını, eşitlik ilkesine göre düzenler. 

Hak Temelli Yaklaşım

Hem eşitlik, hem de kapsayıcılık değerlerini eğitime hak temelli yaklaşım ilkesi tamamlar. Farklılıklara acıyarak ya da korumacı yaklaşılmasına toplumda sıkça rastlarız. Ancak bu yaklaşımlar, farklılıklar arasındaki hiyerarşiyi yeniden üretir. Hak temelli yaklaşım, herkesin insan hakları ve eşit yurttaşlık hakları temelinde toplumsal yaşama katılmasını savunur. 

Hakkaniyet

Hakkaniyet, yönetişimden erişime, müfredattan mimariye ve finansal düzenlemelere kadar eğitimi tüm dezavatanjlı grupları adil bir şekilde kapsayacak şekilde tasarlamayı içerir. 

Öğretmen Ağı, “icat çıkarma şimdi”, “zaten bildiğim şeyler”, “bizden bir şey olmaz” gibi kalıpların kırılabileceğine inanır. Benimsediği değerleri ise, tüm faaliyetlerinin, çıkardığı ‘icatların’ temeline koyar. Ağ’a dahil olan herkesin, bu değerlerin anlamı üzerine ortaklaşması esastır. Ayrıca “farklılıkları kapsayıcı olalım”, “eşitlik ilkesine dikkat edelim” demenin ötesine geçerek, bu değerlerin hayata geçirilmesini çalışmaları aracılığıyla sağlamaya ve yaygınlaştırmaya çalışır.